แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

Proposal page moved

My mod ascend: http://maritza.blogs.telrock.org

คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม

สวัสดี ! คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่? ขณะนี้เราให้เงินกู้ยืม 3% ในทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการเกษตรหรือเงินทุนโครงการ เราให้บริการสินเชื่อแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมถึงการรวมบัญชีหนี้แม้ว่าคุณจะมี คะแนนเครดิตต่ำและหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศของคุณหรือสถาบันการเงินใด ๆ ? และตอนนี้กำลังมีปัญหากับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง (ryanloaninvestment001@outlook.com) เราให้สินเชื่อทุกประเภท Apply Now และรับเงินสดด่วน! * ยืมระหว่าง 50,000 ถึง 50,000,000 บาท * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน * ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ที่ยืดหยุ่น แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท เงินกู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment001@outlook.com) ความนับถือ การจัดการ

My chill project

My creative trap project: http://aurelia.go.telrock.net

The Unsung Hero - Your Telephone Method

Part of a data entry function at house job is the right instrument. Certain, websites say they will continue, but legitimate data entry companies that already work with the correct tools. Some solutions and tools for information entry work at home occupation you ought to think about. Some people are hesitant to share their house telephone numbers or spend by the minute for mobile telephone calls. They can rent a get virtual sms number for $4.88 per month. Use that telephone quantity in your on-line profiles. I have two telephone numbers with this technique-1 of them forwards to my cell phone, and the other sends callers instantly to voicemail and then sends their recorded message to me and my wife via e-mail. This grants us an "official home phone quantity" we can share with the globe and also frees us from disturbing phone phone calls while taking pleasure in supper or evening quiet time. All the phone calls go straight to voicemail. We can get to them anytime we select. I am particularly anticipating peaceful time when the next election period arrives. To location a phone call from the United States, dial a toll-totally free quantity for accessibility to your AT&T Pay as you go calling card, follow the precepts (1 for the English language, 2 for Spanish) and dial PIN when prompted. And if you require to make a contact within the United States, Canada or the Caribbean, you should enter 1, area code and a phone quantity you call to. Contacting to a international nation you must dial 011, the code of the condition, the code of the town and the hone quantity of a subscriber. When you end your telephone talk, you can both dangle up or push #, exactly where you'll get extra opportunities, as adding time to your telephone card or to location some other call. Talk about life-lengthy deal with, telephone services for less than $ fifteen a thirty day period! This services arrives with a fully ready strategy, unlimited inbound and outbound phone calls throughout the U.S. and Canada. The services is excellent and when you get your totally free trial version and you want to see for yourself. Never, at any time, let anyone put you on silent maintain. If your VoIP service doesn't hear something on that line for several minutes (how many seems to vary), it may merely disconnect you, evidently on the concept your telephone is really off the hook. These are ten good factors you ought to switch to a VoIP telephone over the method you are now using. Just in case you are still not offered on the idea many will provide you a one hundred%twenty five cash back assure just to get you try it out. http://www.gamesnovel.com/profile/brendanwjc1

ขอรับ CD/DVD พุทธศาสนา 1 ชุดครับ

ขอรับ CD/DVD พุทธศาสนา 1 ชุดครับ จะเอาไปฝากคุณแม่ครับ ตามที่อยู่นี้ เจนพล พลเยี่ยม 123/23 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 และหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดทำ CD เพื่อเป็นธรรมทานต่อๆไปด้วยครับ

ขอรับ CD/DVD พุทธศาสนา 1 ชุดครับ

ขอรับ CD/DVD พุทธศาสนา 1 ชุดครับ จะเอาไปฝากคุณแม่ครับ ตามที่อยู่นี้ เจนพล พลเยี่ยม 123/23 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 และหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดทำ CD เพื่อเป็นธรรมทานต่อๆไปด้วยครับ

ขอdvd 1 ชุดด้วยครับ

ที่อยู่ นายจรูญ ทรงแก้ว 419/28 ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 80110

ขอรับ การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

นาย สัมฤทธิ์ ศิริมูล ข1-058/24 ร้านซ่อมผ้าน้องนุ้ย ซ.ไก่แจ้ ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก นครนายก/ Nakhon Nayok - เมืองนครนายก/ Mueang Nakhon Nayok - 26000 0872331601

ขอรับ 1 ชุดค่ะ พุทธประวัติ

นางฉรัฐดา เลาห์ภูติ 193/2 ม.15 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ขอรับ 1 ชุดค่ะ ส่งมาที่ คุณวงศ์ชนก จำเริญสาร เลขที่ 42 ถนนรัชชูปการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ขอรับ 1 ชุดค่ะ ส่งมาที่ คุณเยาวพรรณ ไชยราช เลขที่ 51 ซ.เจริญกรุง63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ขอบพระคุณค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ขอรับ 1 ชุด ส่งมาที่ คุณชัชวาล เจริญบุญบัญชา 130/7 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ขอบพระคุณครับ

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ขอรับ 1 ชุด ส่งมาที่ คุณชัชวาล เจริญบุญบัญชา 130/7 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ขอบพระคุณครับ

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ขอรับ 1 ชุดค่ะ ส่งมาที่ จีรธาดา ไชยราช(สุญตรี) สำนักวิปัสนาอนัตตาวิสุทธาราม 78 หมู่ 1 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 สาธุ ... ค่ะ

ขอรับ 1ชุดค่ะ ส่งมาที่ 151

ขอรับ 1ชุดค่ะ ส่งมาที่ 151 ม.5. ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170. คุณจุฬารัตน์ รุ่งเรือง เบอร์ 0628451825. ขอบคุณค่ะ

ขอ 1 ชุดค่ะ

ขอ 1 ชุดค่ะ จะเอาไปเข้ายังสถานปฏิบัติธรรมที่ปทุมธานี เปิดให้ยุวชน และเยาวชนมาเข้าชมที่ห้องสมุดของสถานปฏิบัติธรรม ธัญญธร สุวรรณกุล สมาคมครูมวยไทย 15 อ่อนนุข 65 (แยก 8) แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ1ชุดครับ 97ม.10

ขอรับ1ชุดครับ 97ม.10 วัดหนองโบสถ์ ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

สมเกียรติ เข็มเพ็ชร์ 1791 หลังธนาคารออมสิน สาขาราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 ขอรับ 1 ชุดครับ

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

วัดป่าสว่างอารมณ์ โชติกา บุญฑีย์กุล 378/23 หมู่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

วัดป่าสว่างอารมณ์ โชติกา บุญฑีย์กุล 378/23 หมู่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

วัดป่าสว่างอารมณ์ โชติกา บุญฑีย์กุล 378/23 หมู่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

วัดป่าสว่างอารมณ์ โชติกา บุญฑีย์กุล 378/23 หมู่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ขอรับแผ่นดีวีดี พุทธศาสดาครับ

รุ่งศักดิ์ คเชนทร์ชาติ หมู่บ้านเอื้ออาทรเคหะ เลขที่135/578 หมู่7 ซอย12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัส 40000

ขอ 1 ชุดค่ะ

ขอ 1 ชุดค่ะ นิดา วงศ์สวัสดิ์ 47/192 หมู่บ้านสหพร ซอยสหพร 57 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

ขอรับแผ่น การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ค่ะ

หากยังพอมีเหลืออยากขอไว้สอนพุทธประวัติให้ลูกๆที่บ้านค่ะ กรุณาส่ง เกสินี พัฒนเสรี เลขที่ 1 ซ. ลาดพร้าว 65 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม 10310 ค่ะ อนุโมทนาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอรับแผ่น DVD การ์ตูน พุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

น.ส.ณิชชาภัค พรรณา 1748 สุขุมวิท 78 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ขอ 1 ชุดครับ ขออนุโมธนา ครับ

นาย สิรภพ เจียมสกุล(0869418496) 106/5 ซ.ชัยพฤกษ์ 20 ข.ตลิ่งชัน ข.ตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

ขอ1ชุดครับ

ขอรับDVD พุทธศาสดา (DVD พุทธประวัติ) ฉบับการ์ตูน 1ชุด ยรรยง พวงชมภู กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ขอบคุณครับ

เจริญพร คณะผู้จัดทำและเผยแพร่

เจริญพร คณะผู้จัดทำและเผยแพร่ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากยังพอมีเหลือ อาตมาใคร่ขอรับ แผ่นการ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เพื่อประกอบการเรียนการสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในนามวัด ขอความกรุณาส่งไปที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

Matured purlieus

After my altered engagement dating club adultnet in/?profile iyana webcam se x dating trannys filipino gay dating date sider flirt community

ขอรับแผ่นการ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

เรียน คณะผู้จัดทำ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ขอรับแผ่นการ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ จ.นครพนม ที่อยู่ กฤติยา โพธิ์เสนา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 65 หมู่ 7 ถนนนิตโย ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

ขออนุเคราะห์แผ่น DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

เรียน คณะผู้จัดทำ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ค่ะ ส่ง: นางสมพร สุขสำราญ บ้านเลขที่ 116/67 หมู่ 2 ซอยพลูตาหลวง 23 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับแผ่นดีวีดี พุทธศาสดาค่ะ

ส่งมาที่ อกนิษฐ์ ขจิตวิวัฒน์ 102-104 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ขอรับซีดี การ์ตูนพุทธศาสดาค่ะ

สุทธาอร ศิริรักษ์ 2/38 ซ.โชคอำนวย2 บางบอน3 บางบอน กรุงเทพ 10150 อนุโมทนาสาธุค่ะ

ขอรับ DVD พุทธศาสดา ครับ

ส่งมาที่ คุณธนกฤต จั่นทิม 18 หมู่ 2 สายออกบัตรธนาคาร ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 ขออนุโมทนาสาธุในบุญแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ

ขอรับDVDค่ะ

นางสาวสุชัญญา พระวิเศษ ที่อยู่ 53/693 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขอบคุณค่ะ

ขอรับDVDค่ะ

นางสาวสุชัญญา พระวิเศษ ที่อยู่ 53/693 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขอบคุณค่ะ

ขอรับDVDครับ

ดุลนาท พึ่งอัมฤทธิ์ 393 ซอยพหลโยธิน69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220

ขอรับ DVD

ประเสริฐ จารุฤทัยกานต์ เลขที่ 229/3 หมู่4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ขอรับDVDครับ

นายธิติทัศน์ เมธีวีรวงศ์ 29/10 เคหะคลองจั่นที่29 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั้่น กทม.10240

ขอรับ DVD การ์ตูน แอนนิเมชั่นพุทธประวัติ 1 ชุดด้วยค่ะ

ชื่อน.ส.ธันย์ชนก กังวาฬไกรไพศาล, บ้านเลขที่ 7/2 ถ. สุขเกษม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ขอบพระคุณมากคะ

ขอรับอนิเมชั่นพุทธประวิติครับ

พหล เสรีวัฒนารัตน์ 175,177 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ขอบคุณครับ

สมเกียรติ โกศลสมบัติ 39/59

สมเกียรติ โกศลสมบัติ 39/59 หมู่บ้านมหาดไทย 1 ซ.11 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170, ขอบคุณครับ

ขอรับCD ค่ะ

สนใจขอซีดีประวัติพระพุทธเจ้านะค่ะ..รบกวนจัดส่งที่ มลฤดี ดุษฎีวิจัย เลขที่2544/168 คอนโดเซ็นทริคซีนสุขุมวิท64 ถนน.สุขุมวิท เขตบางนา กมท 10230. ขอบพระคุณค่ะ

สนใจแอนนิเมชั่นพุทธประวัติครั

สนใจแอนนิเมชั่นพุทธประวัติครับ ที่อยู่ 55/41 ซ.ภิรมย์ชล ถ.เนตรดี อ.เมืองชล จ.ชลบุรี 20130 คุณ เดโช อินทรรัสมี 062_2928997

ขอรับดีวีดี ค่ะ

พรธิภา โชคชัยอาชา 161/172 ถนน จรัญสนิทวงศ็ ซอย จรัญฯ 27 แยก 4 บางขุนศรี บางกอกน้อย กทม 10700 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD ค่ะ

สุวรรณี อ่วมขยัน 68 ม.4 ซ.สุขาภิบาล5 ซอย5 แยก22 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220

ขอรับแผ่นดีวีดี

ณัฐิยา เศรษฐอาจ 1564/1 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10260

ขอรับ CD ครับ

นาย อรรถสิทธิ์ วงศ์รังรอง บ้านเลขที่ 61 หมู่1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ขอรับ CD ครับ

นาย อรรถสิทธิ์ วงศ์รังรอง บ้านเลขที่61 หมู่1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ขอบคุณครับ