วันหยุดประจำปี 2555 ของ COPYCDDVD

วันหยุดประจำปี 2555 ของ COPYCDDVD

เดือนมกราคม
วันที่ 31 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคมครับ - ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
*หยุดทุกสาขา

เดือนมีนาคม
วันที่ 7 มีนาคม - วันมาฆบูชา
*หยุดเฉพาะสาขา Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่), สาขาอื่นยังเปิดให้บริการตามปกติ

เดือนเมษายน
วันที่ 12 ถึง 17 เมษายน - วันสงกรานต์
*หยุดทุกสาขา

เดือนพฤษภาคม
วันที่ 1 พฤษภาคม - วันแรงงาน
*หยุดทุกสาขา

เดือนมิถุนายน
วันที่ 3 ถึง 4 มิถุนายน - วันวิสาขบูชา
*หยุดเฉพาะสาขา Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่), สาขาอื่นยังเปิดให้บริการตามปกติ

เดือนสิงหาคม
วันที่ 12 ถึง 13 สิงหาคม - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและวันหยุดชดเชย
*หยุดเฉพาะสาขา Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่), สาขาอื่นยังเปิดให้บริการตามปกติ

เดือนตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช
*หยุดเฉพาะสาขา Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่), สาขาอื่นยังเปิดให้บริการตามปกติ

เดือนธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชและวันชาติไทย
*หยุดเฉพาะสาขา Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่), สาขาอื่นยังเปิดให้บริการตามปกติ