อัตราค่าบริการผลิตแผ่น DVD ด้วยระบบ Offset

ผลิตแผ่น DVD ระบบ Offset
ผลิตแผ่น DVD9 ระบบ Offset